Wat is de rol van de Medezeggenschapsraad.

In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school. De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die is ingevoerd in 2007. 

De MR mag over alles praten wat met school te maken heeft. Ook kan een MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken. Een MR op school is verplicht. De directrice voert namens het bestuur overleg met de MR. Het bestuur (of zijn vertegenwoordiger) moet elk belangrijk besluit eerst aan de MR voorleggen. Zonder een positief advies of de instemming van de MR mag een besluit niet zomaar worden uitgevoerd. 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.
MR Halverwege bestaat dit schooljaar uit:

Oudergeleding:


Personeelsgeleding:
De MR vergadert iedere 6-8 weken. Deze vergaderingen zijn (deels) openbaar en kunt u als ouder bijwonen als toehoorder. Ook is het mogelijk om een punt op de agenda te zetten. Stuur uw agendapunt met toelichting naar mr.halverwege@jl.nl

Dit schooljaar vergadert de MR op:
Verslagen van de vergaderingen:

Ouderinformatie vergadering 12 september
- Ouderinformatie verdagering 30 oktober

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------